Termeni și condiții

Date de identificare

Nume: Lamp en Licht Online B.V., care își desfășoară activitatea sub numele de „lampisilumini.md” Sediul companiei: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland Număr de telefon: Adresă de e-mail : [email protected] Nr. înregistrare Reg. Comerțului.: 67722415 Cod TVA: NL857149039B01

 

Societate-mamă

"

Holding
Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Olanda
Camera de comerț: 67722415
Număr TVA: NL857149039B01

"

 

Prețuri și informații

Toate prețurile afișate includ TVA și pot fi afectate de erori evidente de programare și de tastare. Nu suntem răspunzători pentru variațiile (de culoare) care se datorează calității ecranului folosit. Prețurile nu includ costurile de transport. Dacă se percep taxe de transport, acest lucru va fi specificat în mod clar înainte de încheierea acordului.

 

Executarea acordului

Cu mult înainte de încheierea acordului, pe site-ul web vor fi afișate informații formulate clar privind modul și termenul în care va fi livrată comanda. În orice caz, comenzile vor fi livrate în termen de 30 de zile. Dacă anumite mărfuri nu pot fi livrate (la timp), veți fi informat cu privire la acest aspect. În asemenea cazuri, puteți accepta noua dată de livrare sau alternativa oferită, sau puteți să reziliați acordul în mod gratuit. Ne rezervăm dreptul de a nu livra în anumite locații sau regiuni geografice, în cazul în care livrarea produselor ar implica transport maritim, ceea ce ar atrage după sine costuri de transport foarte ridicate.

 

Dreptul de a vă retrage

Aveți dreptul de a anula acest contract în decurs de 30 de zile fără a avea obligația de a oferi vreun motiv. Perioada de anulare va expira în termen de 30 de zile de la ziua în care Dvs., sau un terț, specificat de Dvs. și altul decât operatorul de transport, intră în posesia fizică a ultimului bun.
Pentru a vă exercita dreptul de anulare, sunteți obligat să ne informați în privința deciziei dumneavoastră de vă retrage din prezentul contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul de formular de anulare alăturat, însă folosirea formularului nu este obligatorie.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
[email protected]

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient să trimiteți comunicarea dvs. cu privire la exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.

 

Efectele anulării

Dacă anulați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care decurg dacă ați ales un alt tip de livrare decât livrarea cea mai puțin costisitoare, de tip standard, oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile din ziua în care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom realiza această rambursare folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat dumneavoastră pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care conveniți în mod expres asupra unui alt mijloc de plată; în orice caz, nu veți avea de achitat nicio taxă suplimentară în urma acestei rambursări.
Putem amâna rambursarea până când vom primi înapoi bunurile sau până când veți furniza dovezi indicând că ați trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea intervine mai întâi.


Expediați bunurile sau înmânați-le direct nouă, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în decurs de maximum 30 de zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea dvs. din prezentul contract. Termenul este considerat respectat dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea termenului de 30 de zile.


Dumneavoastră veți suporta costurile directe ale returnării bunurilor.
Dumneavoastră sunteți răspunzător doar în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor care rezultă din alte manipulări decât cele necesare pentru garantarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor.

 

Plăți

Plata trebuie efectuată utilizând metoda de plată specificată în timpul procesului de comandă și - acolo unde este cazul - pe site. Dacă nu vă îndepliniți obligația de plată, vă vom informa în această privință și vă vom acorda un termen suplimentar de 14 zile pentru a vă îndeplini obligația de plată. În cazul în care nu vă îndepliniți obligația de plată nici în acest termen suplimentar de 14 zile, vi se vor percepe dobânzi legale pentru suma datorată și vom fi îndreptățiți să percepem orice costuri extrajudiciare de încasare care vă vor fi imputate.
Lamp en Licht Online B.V. (Camera de comerț: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olanda)

 

Garanție și conformitate

Atunci când comandați de la noi, aveți dreptul la garanția legală. Garantăm că mărfurile îndeplinesc specificațiile indicate și cerințele de calitate la care vă puteți aștepta.

 

Reclamații

Dacă aveți o reclamație, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil (consultați detaliile de contact de mai sus). Ne vom ocupa de reclamația dvs. cât mai curând posibil și veți primi un răspuns de fond în termen de 14 zile. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată reclamația dvs., o puteți trimite și către Platformă europeană de soluționare online a litigiilor (platforma ODR). (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Dispoziții finale

Prezentul acord este reglementat de legile olandeze. Jurisdicția aleasă nu aduce atingere drepturilor dvs. prevăzute în legislația obligatorie a țării în care vă aveți reședința. În măsura în care legea obligatorie nu prevede altfel, orice litigii rezultate din acordul cu dvs. vor fi înaintate instanței olandeze competente din districtul în care este înregistrat sediul nostru.

 

 

Identity

Name: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampisilumini.md"
Business address: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
Telephone number:
Email address: [email protected]
CoC number: 67722415
VAT number: NL857149039B01

 

Prices and information

All the prices listed are inclusive of VAT and subject to obvious programming and typing errors. We are not liable for (colour) variations due to screen quality. The prices are exclusive of shipping costs. If any shipping costs are charged, this will be stated clearly and well before the agreement is concluded.

 

Performance of the agreement

Well before the agreement is concluded, information will be posted on the website which clearly describes the manner in which and the term within which the order will be delivered. Orders will in any case be delivered within 30 days. If certain goods cannot be delivered (on time), you will be informed of that. In such case, you can either agree to the new delivery date or the alternative offered, or terminate the agreement free of charge.

 

Right of withdrawal

You have the right to cancel this contract within 30 de zile without giving any reason. The cancellation period will expire after 30 de zile from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.

To exercise the right to cancel, you must inform us of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
[email protected]


To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period has expired.

 

Effects of cancellation

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 30 de zile from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 30 de zile has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

 

Payment

The payment must be made using the payment method specified during the order process and – where applicable – on the website. If you fail to meet the payment obligation, we will inform you of this and allow you another 14 days to meet the payment obligation. If you fail to pay within this 14-day term, you will owe statutory interest on the amount owed and we will be entitled to charge any extrajudicial collection costs incurred to you.

Lamp en Licht Online B.V. (Camera de comerț: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olanda)

 

Guarantee and conformity

When ordering from us, you are entitled to the statutory guarantee. We warrant that the goods meet the indicated specifications and the quality requirements that you may expect.

 

Complaints

If you have a complaint, please inform us as soon as possible (see the contact details above). We will handle your complaint as soon as possible, and you will receive a substantive reply within 14 days. If you are not satisfied with the way your complaint was handled, you can also submit it to the European ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Final provisions

The agreement is subject to Dutch law. This choice of law is without prejudice to the protection you have pursuant to mandatory law in your residence. Insofar as mandatory law does not stipulate otherwise, any disputes ensuing from the agreement with you will be submitted to the competent Dutch court in the district in which we have our registered office.